بی‌شک کسی به یوزف کا. تهمت زده بود، زیرا بی آنکه از او خطایی سر زده باشد، یک روز صبح بازداشت شد.

محاکمه

نویسنده: فرانتس کافکا
مترجم: علی‌اصغر حداد

ناشر: ماهی