غروب گرم یکی از روزهای اوایل ژوئیه جوانی از اتاق کوچک خود که آن را از ساکنان پس کوچه‌ی «س.» اجاره کرده بود، به کوچه گام نهاد و آهسته با حالتی تردیدآمیز به‌سوی پل «ک.» روان شد.

جنایت و مکافات

جنایت و مکافات

نویسنده: فئودور داستایوسکی
مترجم: مهری اهی

ناشر: خوارزمی