در ساعت یازده شب چهارشنبه‌ی آن هفته جن در آقای «موّدت» حلول کرد.

ملکوت

نویسنده: بهرام صادقی

ناشر: نشر زمان