حوادث عجیبی که موضوع این وقایع‌نگاری است، در سال هزارونهصدوچهل‌و... در اُران روی داد. به عقیده‌ی عموم، این حوادث که تا حدی از جریان عادی به دور بود در آن شهر نابجا اتفاق افتاده بود. زیرا، در نظر اول، اران شهری عادی است و فقط یک حاکم‌نشین فرانسوی است در ساحل اجزایر.

طاعون

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: رضا سیدحسینی

ناشر: نیلوفر