404

تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت
تا باز چــه اندیشــــــــه کند رای صــــوابت

حافظ