گابریل گارسیا مارکز

عشق در زمان وبا

[زن] از او پرسید: «ولی شما فکر می‌کنید تا چه مدت می‌توانیم به این آمد و رفت ادامه بدهیم؟»
فلورنتینو آریثا جواب آن سوال را آماده داشت. پنجاه و سه سال و هفت ماه و یازده روز و شب بود که آماده داشت.
گفت: «تا آخر عمر.»

صفحه‌ی: 542
درباره‌ی: عشق در زمان وبا