جولین بارنز

عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه

دنیا را به یک نگاه ‌می‌بازید؟ خب واضح است که می‌بازید. دنیا برای همین است دیگر: برای از دست‌دادن در شرایط مناسب.

صفحه‌ی: 97