آنتونیو دی‌بندتو

ساما

برای آنها کاری را کرده بودم که هیچ‌کس نخواسته بود برای من بکند: نه گفتن به امیدهایشان.

صفحه‌ی: 250