هنریک ایبسن

عروسکخانه

نورا: چی چی رو مقدس‌ترین وظایف من می‌دونی؟
هلمر: من باید به‌ت بگم؟ وظایفت در مقابل شوهرت، بچه‌هات!
نورا: من وظایف دیگری‌ام دارم، به همین مقدسی.
هلمر: امکان نداره. یعنی چه وظایفی؟
نورا: وظایفم نسبت به خودم.
هلمر: تو پیش از هرچیزی، یه زنِ شوهرداری، یه مادری!
نورا: به این حرف دیگه اعتقادی ندارم. به نظر خودم، پیش از هرچیز، یه آدمم ـ مثل تو...

صفحه‌ی: 284
درباره‌ی: عروسکخانه