فئودور داستایوسکی

جنایت و مکافات

هرچه بیشتر می‌نوشم بیشتر احساس می‌کنم. به همین جهت هم می‌نوشم، زیرا در این نوشیدن درد و عذاب می‌جویم... می‌نوشم چون می‌خواهم عذاب بکشم!

صفحه‌ی: 40
درباره‌ی: جنایت و مکافات درباره‌ی: فیودور میخائیلوویچ داستایوسکی