نیکولاس ابر کرمبی

در آمدی بر جامعه شناسی

پیشفرض های اصلی مان دریافت ما از جهان و تفسیرمان از آن را به معنای دقیق کلمه هدایت میکنند؛ جامعه شناسی با زیر سوال بردن پیشفرض های اساسی و روایت های زندگی روزمره سعی دارد تا به ورای آن چه بدیهی و روشن به نظر می رسد دست یابد.

صفحه‌ی: 218
درباره‌ی: درآمدی بر جامعه شناسی