ماکس فریش

اشتیلر

...سپس زیبیله، تنها در اتاق، زار زار گریه کرد.

بله، زیبیله از چنین آزادی‌ای برخوردار بود.

صفحه‌ی: 279