شمس تبریزی

مقالات شمس تبریزی

گاهی گوید راه نیست، گاهی گوید اگر هست دور است. آری ره دور است، اما چون می‌روی از غایت خوشی دوری راه نمی‌نماید.

صفحه‌ی: 145