آلفرد دوبلین

برلین الکساندرپلاتس

ما هفت دهن گرسنه بودیم،هر وقت غذا نبود، [پدر] برای‌مان قصه می‌گفت. قصه شکم را سیر نمی‌کند، اما گرسنگی را از یاد می‌برد.

صفحه‌ی: 23
درباره‌ی: برلین الکساندرپلاتس