لیو تالستوی

مرگ ایوان ایلیچ

... همان فکر مرگ یک دوست نزدیک در دل دوستانی که این خبر را می‌شنیدند، طبق معمول، احساس شادی خاصی پدید می‌آورد. خوشحالی از این‌که او مرد و من نمردم.

صفحه‌ی: 9
درباره‌ی: مرگ ایوان ایلیچ درباره‌ی: لیو نیکلایویچ تالستوی