اینیاتسیو سیلونه

مکتب دیکتاتورها

...به‌راحتی می‌توان هر مطلبی را از هرکتابی بیرون کشید و برای این‌کار کافی‌است جملاتی را از جاهای مختلف پیدا کنید و به‌نحو استادانه‌ای کنار هم قرار بدهید. با این شیوه حتی کتاب مقدس تورات را هم می‌شود کتاب مشکوک قلمداد کرد. حتما این جمله‌ی معروف را شنیده‌اید که می‌گوید: «یک جمله از هر کتاب کافی است تا به استناد آن بتوان نویسنده‌اش را دار زد.» به همین راحتی می‌توانید سرکوب آزادی مطبوعات را توجیه کنید. استالین از همین شیوه برای از بین بردن گروه‌های مخالف خودش استفاده کرد و به دستاویز توطئه‌های کشف‌شده توسط پلیس، آن محاکمات معروف را به‌راه انداخت. کشتار هزاران نفر از مخالفان بعد از قتل «کیروف» در لنینگراد برای خودش شاهکاری است که کاربرد این شیوه را نشان می‌دهد.

صفحه‌ی: 214