پائولو کوئلیو

ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد

 « بعضی امور با فهم عمومی سنجیده می‌شود . مثلن قراردادن دکمه در جلو پیراهن مسئله‌ای منطقی است، چون بستن دکمه‌هایی که در پهلو قرار گرفته باشد مشکل است و اگر در پشت باشد غیرممکن است.  
سایر امور وقتی تثبیت می‌شوند که مردم بیشتری آن‌ها را آن‌گونه بپذیرند. من دو نمونه به تو می‌دهم. آیا هیچ‌وقت فکر کرده‌ای که کلیدهای ماشین تحریر چرا بدان ترتیب قرار گرفته‌اند؟»
«نه، فکر نکرده‌ام!»
«ما آن‌را صفحه کلید QWERTY می‌نامیم، چون این ترتیب ِ حروف در سطر ِ اول استقرار ِ کلیدهاست. من یک‌بار به این فکر افتادم که چرا این‌طور است جواب آن را یافتم: اولین ماشین تحریر در سال 1873 شولز اختراع کرد تا خوشنویسی را توسعه دهد، ولی مشکلی پیش آمد: اگر فردی سریع ماشین می‌کرد کلیدها به هم برخورد می‌کرد و دستگاه از کار می‌افتاد. بعد شولز روش کلید QWERTY  را طراحی کرد؛ صفحه کلیدی که ماشین‌نویس‌ها را وادار می‌کرد آهسته‌تر کار کنند.»
«باور نمی‌کنم»
«ولی حقیقت دارد. از قرار معلوم رمینگتون ــ که هم چرخ خیاطی و هم تفنگ تولید می‌کرد ــ صفحه کلید Q W E R T Y را برای اولین بار در ماشین تحریرهایش به کار گرفت. یعنی مردم بیشتری مجبور شدند آن الگوی خاص را بیاموزند، و شرکت‌های بیشتری از آن صفحه کلیدها تولید کردند، تا این‌که به‌صورت تنها شیوه‌ی ممکن درآمد. تکرار می‌کنم: صفحه کلید ماشین‌های تحریر و کامپیوترها طوری طراحی شده‌اند که مردم آهسته‌تر ماشین کنند، نه سریع‌تر، می‌فهمی؟!»