اونوره دو بالزاک

اوژنی گرانده

این نقطه اشتراک زن‌ها و فرشته‌هاست که رنج بشریت بر دوش آن‌هاست.