برتولت برشت

زندگی گالیله

بدبخت کشوری که احتیاج به قهرمان دارد.

صفحه‌ی: 263