پی‌یر دریو لاروشل

درخشش زودگذر

در واقع، بزرگ‌ترین حماقت قرن حاضر این است که پزشک از قدرت اختیار افراد کمک می‌گیرد، درحالی که خودش وجود این اختیار را نفی می‌کند، آن‌را چیزی از پیش تعیین شده در میان موارد مقرر، می‌داند.اختیار فردی افسانه‌ای مربوط به دوران دیگری است؛ نسلی که توسط تمدن به تحلیل رفته، قادر نیست به اختیار اعتقاد داشته باشد. بلکه تنها می‌تواند به جبر پناه ببرد...

صفحه‌ی: 39
درباره‌ی: درخشش زودگذر