والتر بنیامین

عروسک و کوتوله

به یاد آوردن گذشته برای رهاییِ اکنونِ ماست

صفحه‌ی: 22
درباره‌ی: فرشته تاریخ