پیتر آلبرت سینگر

اخلاق در دنیای واقعی

افسردگی مطابق با مطالعات سازمان جهانی بهداشت چهارمین مشکل سلامتی جهان است و تا سال ۲۰۲۰ احتمالاً به مقام دوم خواهد رسید. تا سال ۲۰۰۴ و در تحقیقی که از ۲۸ کشور اروپایی انجام شده سالانه برای هر کشور ۱۱۸ میلیارد یورو هزینه داشته و این در مقابل ضربه ای که به عدم بهره وری افراد میزند و هزینه ای که از آنجا ناشی می شود رقمی نیست. افسردگی یک تراژدی فردیست که در سراسر جهان ۱۰۰ میلیون برابر شده است. بسیاری از مطالعات اخیر نشان می دهند که سپری کردن زمان با خانواد و دوستان با رضایتمندی افراد از زندگیشان ارتباط دارد در حالی که ساعات طولانی کار و به خصوص در رفت و آمد و مسافرت مداوم به اضطراب و ناراحتی می انجامد.

صفحه‌ی: 224
درباره‌ی: اخلاق در دنیای واقعی درباره‌ی: پیتر آلبرت سینگر