گوته

رنج‌های ورتر جوان

در این مملکت کدخدا که به کاری اراده کرد، از دیگران کاری بر نمی‌آید.

صفحه‌ی: 118
درباره‌ی: رنج‌های ورتر جوان درباره‌ی: یوهان ولفگانگ فون گوته