یوگنی زامیاتین

ما

در بهشت به آن دو، حق انتخاب دادند: سعادت بدون آزادی، آزادی بدون سعادت. راه سومی وجود نداشت.

صفحه‌ی: 88
درباره‌ی: ما