جغدی که به بی‌خوابی دچار شده است


غادة السمان

ترجمه: عبدالحسین فرزاد

شب انسان‌ها مرا به وحشت می‌افکند،
آنان دانش را دوست دارند و به آن عشق می‌ورزند،
در حالی که دانشمندان را دوست نمی‌دارند.
به انسانیت عشق می‌ورزند، اما مردم را دوست نمی‌دارند.
برای زن نغمه‌سرایی می‌کنند، اما زنان را کراهت‌انگیز می‌دانند.
چیزی را آشکار می‌کنند و در شبی
عجیب و غریب،
نقیض آن را انجام می‌دهند،
و بعد از آن از جغدها می‌پرسند:
چرا آن‌ها به بی‌خوابی مبتلا شده‌اند؟

دفتر: عاشق آزادی