گم‌گشتگی


شیرکو بیکس

ترجمه: رضا کریم مجاور

هربار که سر بر شانه‌هایم می‌گذاری
در میان گیسوانت
پروانه‌ای سرگشته‌ام
هربار که دست در دستم می‌گذاری
انگشتانم در میان چشمه‌ی چشمانت‌
پنج ماهی کوچک سرگشته‌اند
وقتی به درونم برمی‌گردم
وقتی است که تو رفته‌ای و
من تنها شده‌ام!

دفتر: مجموعه اشعار