خطابه


رضا براهنی

وقتی که شما از کشتن ما فارغ شده‌اید
وقتی که دیگر پاهای ما از چوبه دار آویزان نیست
وقتی در برابر جوخه‌های اعدام دیگر چشم بسته‌ای نیست
شما چه خواهید کرد ای جلادان عالی‌مرتبه‌ی من!
        ای جلادان عالی‌مرتبه‌ی من!
        ای جلادان عالی‌مرتبه‌ی من!

وقتی که ما را دسته‌دسته چال کرده‌اند
وقتی که ما دیگر اعتراف نمی‌توانیم کردن
وقتی که نه ناخن، نه دندان، نه پا و نه دستی از ما باقی است تا شما را سرگرم کند
شما چه خواهید کرد ای جلادان عالی‌مرتبه‌ی من!
        ای جلادان عالی‌مرتبه‌ی من!
        ای جلادان عالی‌مرتبه‌ی من!

تمام قدرت پیامبری و پیش‌بینی انسان، به شما که می‌اندیشد، عقیم می‌شود
انسان در برابر شما می‌پژمرد، مثل گلی که به ناگهان بپژمرد
به ما بگویید
وقتی که ما مرده‌ایم و شما هنوز زنده‌اید
شما چه خواهید کرد ای جلادان عالی‌مرتبه‌ی من!
        ای جلادان عالی‌مرتبه‌ی من!
        ای جلادان عالی‌مرتبه‌ی من!

دفتر: ظل الله