آرزوی نهان


کارلوس دروموند دِآندراده

ترجمه: الهام عسکری

ای‌کاش دلیریِ سخن گفتنم بود
که از این راز پرده بردارم:
گفتن از این عشق با جهان.
نه این که نخواهمت
یا در طلبت نباشم.
تو آرزوی منی،
رویایی بزرگ.
دریغا که نای فریادم نیست
از این دیوانه‌ی عاقل
که در آغوش تو می‌بایست،
غرقه در بوسه‌های تو،
دیوانه از آرزوی تو.
ای‌کاش یارای شعرم بود
تا بخوانم بر چهارسوی بادها.
تو الهامی،
انگیزه‌ی من!
ای‌کاش یارای سخنم از رویاها بود
از میل پنهان
یا ترک هر آن‌چه هست و نیست
و ماندن با تو
ای آرزوی شگفت نهان!

دفتر: کسی در این خانه نمی‌میرد