پس از سکوت


ادونیس (علی احمد سعید)

 ترجمه کاظم برگ‌نیسی 

پس از سکوتی که کلام را در آن زهره‌ی مخاطره نیست
فریاد می‌زنم:
از شمایان که می‌بیندم
ای پس‌ماندگان گورزاد ای پس‌ماندگان رو به مرگ
زیر این سکوت.
فریاد می‌زنم تا بادها در صدایم زاد و ولد کنند
تا بامداد زبانی شود 
در خونم، و ترانه‌هایم.
فریاد می‌زنم: 
از شمایان که می‌بیندم
زیر این سکوت که کلام را در آن زهره‌ی مخاطره نیست
فریاد می‌زنم تا باورم شود که تنهایم __ منم و ظلمت.

دفتر: ترانه‌های مهیار دمشقی