عروسی مجازی به نام ویزا


غادة السمان

جوانان ساک‌ها و تابوت‌هاشان را حمل می‌کنند
و از بامداد در برابر کنسولگری‌ها صف می‌کشند،
تا برای سفر به قاره‌ای دیگر ویزا بگیرند،
آنان برای عروسی به نام ویزا، رقابت می‌کنند،
در رویاهاشان با او سفر می‌کنند
در جست‌وجوی زمانی دیگر
نانی دیگر...
مرگی دیگر...
و جلادی دیگر!...

دفتر: معشوق مجازی