عنوان: بدون عنوان

عكس در قاب افقى و با مود رنگى ارائه شده است. آنچه در عكس به واسطه تركيب بندى آن ميبينيم:
خطوط مورب، شكسته، متقاطع و هدايتگر
مثلث ها
بافت
سايه روشن

به واسطه نور و خطوط هدايتگر پله ها، آنچه در اين عكس مابين مثلث هاى موجود، در مركز توجه است مثلث گوشه سمت راست و بالاى كادر است. ميدانيم زمانيكه دست كم يكى از ضلع هاى مثلث با يكى از ضلع هاى عكس موازيست، يك جهت مشخص تقويت مى شود و به مثلث حركت داده مى شود. بنابراين نگاه مخاطب در گوشه راست و بالاى كادر تمركز بيشترى مى يابد. هرچند پله ها نگاه را به چرخش در عكس و گوشه سمت چپ و بالاى كادر وامى دارد اما به دليل در سايه بودن از اهميتش كاسته مى شود.

در بافت مثلث گونه سمت راست كادر، خطوط شكسته كه حالت فلش را دارند ميبينيم. جهت آنها نيز هم جهت با مثلثِ  تشكيل شده، است كه موجب تقويت و تأكيد آن مى شود. همچنين خطوط مورب فرضى را تشكيل مى دهند كه موازى با قطر كادر مستطيل است، كه به اصطلاح به آن قطر بالارو مى گويند. چشم انسان قطر بالارو را كه از زاويه پايينى سمت چپ به زاويه بالايى سمت راست رسم مى شود، همچون موزون ترين قطر مى شمارد كه كمترين نياز را به عامل تعادل بخش دارد.

پله بالارونده نشانى از يك مسير براى صعود، رسيدن به هدف و تكامل يافتن است. در اين عكس پله ها در سايه قرار گرفته است. با كنار هم قرار دادن اين موارد و توضيحات، و با توجه به شرايط امروزى انسان، ميتوان گفت توجه آدم ها به مسائل و مواردى سطحى جلب شده و موجب شده مسير اصلى كه همان روبرو شدن با واقعيت وجودى و معناى حقيقى زندگيست، و همچنين تلاش براى تكامل انسانيت، از تيررس نگاهمان دور شود و ما دچار روزمرگى ها و ارزش هاى يك بار مصرف شويم، همچو خطوط و فلش هاى شكسته و متقاطع عكس كه با هدفى مشخص ما را به يك سمت و سو هدايت ميكنند

باتشكر


جزئیات

  • نام عکاس: محمد جعفری فوتمی
  • نام منتقد: مریم میردامادی
  • تاریخ: 1398/06/02