عنوان: بدون عنوان

دستمریزاد آقای عمو زاد 
آدمهای پیش زمینه ی بعضی از عکس هاتون چه کودک و چه بزرگسال مخاطب رادر محاصره و چنگ خودش میگیردو به سادگی راه گریزی را نمی توان یافت 
آنقدر کودک ترا درگیر میکند تا تمامی آنچه که در  پس زمینه و میانه ی کادر رخ میدهد را به تو تفهیم می کند .

مرد نیمه عریان و بدن نحیف او 
مرد در زیر ماسه ها و بدون حرکت او 
مردهای کوچک شده ی دور در دریا و ساحل 
و چه اندازه تن های ناهشیار 
با احترام


جزئیات

  • نام عکاس: یاسر عموزاد
  • نام منتقد: پروانه پاری
  • تاریخ: 1398/06/02