جولیان یانگفیلسوف آمریکایی و استاد دانشگاه "ویک فارست"، بسیاری از آثار او به فارسی ترجمه شده اند.

He specializes in Continental (nineteenth- and twentieth-century German and French) philosophy, philosophy of art, environmental philosophy, and philosophy of religion. Prior to moving to the United States, Professor Young taught at all levels at the universities of Auckland, Pittsburgh, Calgary and Tasmania, the following: Introduction to Ethics, Introduction to Metaphysics and Theory of Knowledge, Introduction to Theories of Human Nature, British Empiricism, Quine and Sellars, Wittgenstein, Plato, Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, Sartre and Camus. He has supervised and examined numerous MA and PhD theses at Auckland and throughout Australasia. He is the author of ten books, mostly on nineteenth- and twentieth-century German philosophy. He has appeared on radio and television in Ireland, New Zealand and the US, and has written for the Guardian, the New York Times and Harper's Magazine


نقل‌قول‌های نویسنده

فلسفه معمولاً خود زندگینامه نوشت است

فلسفه قاره ای و معنای زندگی | صفحه‌ی: 451

مشخصات نویسنده


  • نام انگلیسی : Julian Young
  • نام مستعار : یانگ
  • ملیت : آمریکا
  • زبان : انگلیسی
  • محل تولد : آمریکا
  • سال تولد : 1943