یادداشت‌ها

کتاب‌ها

نقل‌قول‌ها

درآمدی بر جامعه شناسی
نیکولاس ابر کرمبی

عمومی

پیشفرض های اصلی مان دریافت ما از جهان و تفسیرمان از آن را به معنای دقیق کلمه هدایت میکنند؛ جامعه شناسی با زیر سوال بردن پیشفرض های اساسی و روایت های زندگی روزمره سعی دارد تا به ورای آن چه بدیهی و روشن به نظر می رسد دست یابد.