کتاب‌ها

نقل‌قول‌ها

فرشته تاریخ
والتر بنیامین

تئاتر

به یاد آوردن گذشته برای رهاییِ اکنونِ ماست

پنجره

زیستن در پسافاجعه (یادداشتی براى نمایش «کرونوس»)

منبع: تیوال