پیشفرض های اصلی مان دریافت ما از جهان و تفسیرمان از آن را به معنای دقیق کلمه هدایت میکنند؛ جامعه شناسی با زیر سوال بردن پیشفرض های اساسی و روایت های زندگی روزمره سعی دارد تا به ورای آن چه بدیهی و روشن به نظر می رسد دست یابد.

نیکولاس ابر کرمبی | در آمدی بر جامعه شناسی


دل نوشته ها

در ساعت یازده شب چهارشنبه‌ی آن هفته جن در آقای «موّدت» حلول کرد.

ملکوت | بهرام صادقی

کلمات کلیدی