فکر می‌کنم این گناه‌کارانند که راحت می‌خوابند، چون چیزی حالیشان نیست و برعکس، بی‌گناهان نمی‌توانند حتی یک لحظه چشم روی هم بگذارند، چون نگران همه‌چیز هستند. اگر غیر از این بود، بی‌گناه نمی‌شدند.

رومن گاری | زندگی در پیش رو


دل نوشته ها

در ساعت یازده شب چهارشنبه‌ی آن هفته جن در آقای «موّدت» حلول کرد.

ملکوت | بهرام صادقی

کلمات کلیدی