گاهی گوید راه نیست، گاهی گوید اگر هست دور است. آری ره دور است، اما چون می‌روی از غایت خوشی دوری راه نمی‌نماید.

شمس تبریزی | مقالات شمس تبریزی


دل نوشته ها

حوادث عجیبی که موضوع این وقایع‌نگاری است، در سال هزارونهصدوچهل‌و... در اُران روی داد. به عقیده‌ی عموم، این حوادث که تا حدی از جریان عادی به دور بود در آن شهر نابجا اتفاق افتاده بود. زیرا، در نظر اول، اران شهری عادی است و فقط یک حاکم‌نشین فرانسوی است در ساحل اجزایر.

طاعون | آلبر کامو

کلمات کلیدی